Medieteknikingenjör

Medieteknikingenjör 1

Nu för tiden kan man utbilda sig till medieteknikingenjör. En fantastisk karriärmöjlighet öppnar sig för den som är intresserad av att studera vad som händer inom den senaste tekniken och inom mediedesign. Genom en utbildning till medieteknikingenjör öppnas jobbmöjligheter inom exempelvis tidnings- och förlagsbranschen. Man kan specialisera sig ytterligare och söka jobb på filmproduktionsbolag eller produktionsbolag för TV- och radioföretag alternativt för anställning inom TV- och radioföretag på. Andra branscher som är öppna med anställningsmöjligheter är spel- och underhållningsbranschen och sociala medier.

 

I utbildningen ingår
Vanligt förekommande specialinriktningar vid högskolorna är:

Visualisering innebär att man genom animeringar, bilder och diagram åskådliggör sammanhang som kan vara svåröverskådliga sammanhang. Till använder man sig av tekniker och sätt att uttryck sig som är anpassade för människans synsinnen.

På schemat står också publicering. Processen att ge ut och offentliggöra ljud, text och/eller bild/animationer för allmänheten, men även till nischade grupper och forum, exempelvis på Internet. Vid specialisering på digital teknik i film och video studerar man bland annat streaming som blivit allt vanligare idag. Streaming eller strömning är uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens enhet samtidigt som de överförs över exempelvis Internet. Används också vid så kallade webinars, direktsända evenemang på Internet. Dessa kan även spelas in och sändas separat vid ett senare tillfälle.

Den som önskar kan specialstudera ljud. Ljud och speciellt då de mekaniska vågor som består av frekvenser som tillräckligt starka för att uppfattas av människan hörselorgan och teknik att arbeta med dessa oscillerande vågor och frekvenser.

Studierna omfattar därmed områden som används i reklamsammanhang, webbdesign, foto, film/video och formgivning, givet valt intresseområde.Medieteknikingenjör 2

 

Linköpings tekniska högskola
Civilingenjörsutbildningen inom medieteknik, som arrangeras av Linköpings tekniska högskola ges på Campus Norrköping. I Norrköping förekommer ett visualiseringscenter var man studerar visualisering. Redan 1997 startade Linköpings tekniska högskola den första civilingenjörsutbildningen inom medieteknik.

 

Utbildning i medieteknik ges även vid bland andra KTH och Södertörns högskola, men även andra universitet och högskolor.

Vad är medieteknik

Vad är medieteknik 2

Medieteknik är ett samlingsbegrepp och ett ämnesområde som innefattar både den teknik och de tekniker som används för att producera innehåll och teknik samt publicera och distribuera olika typer av media. I ämnesområdet medieteknik är det tekniken som är i centrum. Till skillnad från andra områden som behandlar processen kring hur fram- och utförandet sker.

 

Ett tvärvetenskapligt ämne
Inom medieteknik, som är ett tvärvetenskapligt ämne, kombineras olika kunskapsområden och discipliner som informatik, interaktionsdesign och medie- och kommunikationsvetenskap. Vilket inbegriper olika beteenden som att tala, klicka på en knapp eller att skriva olika typer av texter, som meddelanden av olika slag exempelvis Imessage och sms. Målsättningen är att kombinera djupgående teknisk kunskap med design och gestaltning, samt att tillämpa analys av interaktiva artefakter. Något som görs för att optimera medieteknik som ett medel att förbättra kommunikation eller snarare interaktionen människa och IT-tekniska produkter som datorer, läsplattor och smart phones, företrädesvis med intuitiva användargränssnitt.Vad är medieteknik 1

 

Teknik & praktisk tillämpning
Med tekniskt kunnande underlättas analys av olika teknik, samt praktisk tillämpning. Genom att exempelvis hyra komradio kan en teknisk förståelse av användningen av den tekniken komma att användas i utvecklingen av radioteknisk teknik. Därmed uppnås en förståelse om hur teknik påverkar den sociala varelsen – människan. Det är viktigt att odla en sådan förmåga att sätta tekniken i ett socialt sammanhang. I själva verket är det en förutsättning för allt designarbete – inte endast det som relateras till området medieteknik.

 

Innovatörer & mediateknik
De personer som har en förmåga att analysera de data och de olika teorier som florerar runt medieteknikområdet och som samtidigt är praktiskt lagda, kan i allra högsta grad bidra till att medieteknikområdet utvecklas då dessa individer får möjligheter att uttrycka sina idéer, både muntligt och skriftligt. Det är dessa innovatörer som har egenskaper som i mångt och mycket trotsar vedertagna sanningar och går ”outside the box” som brukar nå nya teoretiska landvinningar. Dessa individer har en förmåga att envetet utmana redan kända kunskaper. Ofta till priset av att initialt bli förlöjligade. Eftersom de ofta ges möjlighet att förbättra kända kunskaper då de får tillfälle att använda dem i praktiken och på så sätt uppnår nya landvinningar inom området medieteknik. Även om den typen av egenskaper även vinner framgång också på andra områden.

meeta