Vad är medieteknik

Vad är medieteknik 2

Medieteknik är ett samlingsbegrepp och ett ämnesområde som innefattar både den teknik och de tekniker som används för att producera innehåll och teknik samt publicera och distribuera olika typer av media. I ämnesområdet medieteknik är det tekniken som är i centrum. Till skillnad från andra områden som behandlar processen kring hur fram- och utförandet sker.

 

Ett tvärvetenskapligt ämne
Inom medieteknik, som är ett tvärvetenskapligt ämne, kombineras olika kunskapsområden och discipliner som informatik, interaktionsdesign och medie- och kommunikationsvetenskap. Vilket inbegriper olika beteenden som att tala, klicka på en knapp eller att skriva olika typer av texter, som meddelanden av olika slag exempelvis Imessage och sms. Målsättningen är att kombinera djupgående teknisk kunskap med design och gestaltning, samt att tillämpa analys av interaktiva artefakter. Något som görs för att optimera medieteknik som ett medel att förbättra kommunikation eller snarare interaktionen människa och IT-tekniska produkter som datorer, läsplattor och smart phones, företrädesvis med intuitiva användargränssnitt.Vad är medieteknik 1

 

Teknik & praktisk tillämpning
Med tekniskt kunnande underlättas analys av olika teknik, samt praktisk tillämpning. Genom att exempelvis hyra komradio kan en teknisk förståelse av användningen av den tekniken komma att användas i utvecklingen av radioteknisk teknik. Därmed uppnås en förståelse om hur teknik påverkar den sociala varelsen – människan. Det är viktigt att odla en sådan förmåga att sätta tekniken i ett socialt sammanhang. I själva verket är det en förutsättning för allt designarbete – inte endast det som relateras till området medieteknik.

 

Innovatörer & mediateknik
De personer som har en förmåga att analysera de data och de olika teorier som florerar runt medieteknikområdet och som samtidigt är praktiskt lagda, kan i allra högsta grad bidra till att medieteknikområdet utvecklas då dessa individer får möjligheter att uttrycka sina idéer, både muntligt och skriftligt. Det är dessa innovatörer som har egenskaper som i mångt och mycket trotsar vedertagna sanningar och går ”outside the box” som brukar nå nya teoretiska landvinningar. Dessa individer har en förmåga att envetet utmana redan kända kunskaper. Ofta till priset av att initialt bli förlöjligade. Eftersom de ofta ges möjlighet att förbättra kända kunskaper då de får tillfälle att använda dem i praktiken och på så sätt uppnår nya landvinningar inom området medieteknik. Även om den typen av egenskaper även vinner framgång också på andra områden.